Πρόγραμμα

 

Πρόγραμμα Σπουδών – ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Yπ.=Υποχρεωτικό  Επ.=Επιλογης (με δυνατότητα παρακολούθησης όλων των μαθημάτων εξαποστάσεως)

[1]
εξαμ. Α’  Υπ.

ΝΕΠ501 – Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται βασικές πτυχές πολιτικής σκέψης μέσα από μια ιστορική ανασκόπηση και μια εννοιολογική διερεύνηση των βασικών της εννοιών. Αναλύονται διεξοδικά οι έννοιες της εξουσίας, του κράτους, του πολιτεύματος, της κυριαρχίας, της δημοκρατίας και της κοινωνίας πολιτών, καθώς και οι έννοιες της διακυβέρνησης, της έκφρασης και διαμεσολάβησης ειδικών συμφερόντων, του κοινωνικού κεφαλαίου, της συμμετοχικότητας και της αυτονομίας. Εξετάζονται οι μορφές δημοκρατίας μέσω των διαφόρων συστημάτων όπου αυτές εφαρμόστηκαν καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν πάνω στους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα διάφορα μοντέλα δημοκρατίας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτότυπο πεδίο εφαρμογής των δυτικών πολιτικών ιδεών. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να αποκομίσουν οι φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία κατανόησης των εννοιών και πρακτικών της δημοκρατίας μέσα από τη θεωρητική έρευνα και το στοχασμό πάνω σε εμπειρικά δεδομένα.

Παπαδόπουλος Ιωάννης

[2]
εξαμ. Α’  Υπ.

ΝΕΠ511 – Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Tο μάθημα προσεγγίζει την ευρωπαϊκή πολιτική σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές και ισχυρά αλληλεπιδρώσες θεματικές περιοχές, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Αυτά τα δύο πεδία πολιτικής θεωρούνται θεμέλια για τη διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος, για την εδραίωση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, τη μείωση των διαφορών και την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Κατά την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης το ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής ενισχύθηκε λόγω της πολυεπίπεδης οργανικής τους σύνδεσης με το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών, πολιτικών και δράσεων με διαστάσεις τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές. Το πρώτο μέρος του μαθήματος εστιάζει στην ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναδεικνύοντας κριτικά τις σύγχρονες προκλήσεις υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων. Εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών μέσω των οποίων προωθούνται οι σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις και αναλύονται οι πολιτικές που αναφέρονται σε θέματα πιστοποίησης, χρηματοδότησης, διασφάλισης ποιότητας και αναδιοργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις πολιτικές διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνει στην ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του πολιτισμού. Αναλύεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο και εξετάζονται οι πολιτικές και οι μηχανισμοί που διαμορφώνονται για την υποστήριξη και προώθηση των σχετικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, επιχειρείται η σύνδεση των ευρωπαϊκών πολιτικών εκπαίδευσης και πολιτισμού με το αντίστοιχο πλαίσιο άλλων συλλογικών οντοτήτων της διεθνούς κοινωνίας. Το μάθημα εστιάζοντας στην κριτική μελέτη της ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό αποσκοπεί στη διεύρυνση της οπτικής των φοιτητών και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να εμβαθύνουν στις υπό εξέταση θεματικές, ώστε να είναι σε θέση να καταστούν φορείς σχεδιασμού, προώθησης και εφαρμογής σχετικών πολιτικών πρωτοβουλιών.

Μπουτσιούκη Σοφία

[3] 
εξαμ. Α’  Υπ.

ΝΕΠ531 – Μέθοδος Έρευνας και Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, οι σκοποί, οι τύποι και η χρησιμότητα της έρευνας. Ειδικότερα το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις ποσοτικών & ποιοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις επιστημονικές έρευνες, ιδιαίτερα στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι φοιτητές εξοικειώνονται στη μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση εφαρμογών ΗΥ (Eviews, R/RStudio ) με πρακτικές εφαρμογές στατιστικής ανάλυσης, περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής και παλινδρόμησης. Επιπλέον, με βάση τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των αρχών της μεθοδολογίας της έρευνας συντάσσονται εργασίες και εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) σε πεδία που άπτονται της γενικότερης θεματολογίας των ευρωπαϊκών πολιτικών για τους νέους, την επιχειρηματικότητα, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Δεργιαδές Θεολόγος
Κουτσουπιάς Νικόλαος

 

[4]
εξαμ. Α’  Επ.

ΝΕΠ525 – Δικαιώματα του Παιδιού

Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν αντικείμενο προστασίας από διάφορες πηγές τόσο στο οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ΕΕ και στο εθνικό επίπεδο . Από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948 αλλά και από τα Διεθνή Σύμφωνα του 1966 και τις άλλες συμβάσεις του ΟΗΕ, ξεχωρίζει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) που έχει κυρώσει και η Ελλάδα και θα αναλυθούν διεξοδικά τα δικαιώματα που απονέμει και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Παράλληλα πολύ σημαντική είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που πολλές φορές έχουν επικαλεστεί παιδιά έναντι π.χ. της σωματικής τιμωρίας. Στο μάθημα θα δοθεί έμφαση στο δικαίωμα εκπαίδευσης των παιδιών, ιδίως των προσφύγων και στα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.  Πάντα θα γίνεται αναφορά στην ελληνική νομοθεσία και πρακτική ενώ δίνεται χρόνος για συζήτηση. 

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα

[5]
εξαμ. Α’  Επ.

ΝΕΠ575 – Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να “εφοδιάσει” τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με γνώσεις που αφορούν τις συνθήκες ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος, δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, κατασκευής ενός business plan, καθώς και να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την επιχειρηματική λειτουργία και να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το συγκεκριμένο μάθημα, να προβούν σε αξιολογήσεις των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων για την επιχείρηση και την οικονομία. Επίσης, αποσκοπεί να στρέψει τους φοιτητές σε αναζήτηση της επιχειρηματικότητάς τους και να τους καταστήσει γνώστες των διαφόρων οικονομικών πολιτικών ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστική-ενοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη αγορά. Στο ίδιο πλαίσιο επιχειρείται μια μελέτη της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της διευρυμένης Ευρώπης. Έμφαση δίδεται και στην νεανική επιχειρηματικότητα και απασχόληση και στους τρόπους ενίσχυσης αυτής. Σκοπός επίσης είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκή γνώση που θα τους βοηθήσει να διαμορφώσουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αναζητώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης την οποία θα δημιουργήσουν με καινοτόμο ή μη στοιχεία. Θα εντοπίσουν οι φοιτητές τις κρίσιμες μεταβλητές επιχειρηματικού σχεδίου, και θα αναζητήσουν τις μορφές χρηματοδότησης, ίδρυσης, και ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Θα εντοπίσουν στρατηγικές δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λαμβάνοντας υπόψη την Ελληνική εμπειρία.. Οι διαλέξεις θα παρέχουν στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα του μαθήματος και θα καθοδηγούν τη μάθησή τους. Θα συνοδεύονται επιπλέον, από κάποιες διασαφηνίσεις τυχόν αποριών που θα προκύψουν από τις παραδόσεις του μαθήματος ή από τη μελέτη, εμβάθυνση σε κάποια θέματα, από τη λύση προβλημάτων, case studies, quizzes και ασκήσεων, ενθαρρύνοντας συγχρόνως την ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα δίδεται στα case studies και στα video case studies όπως αυτά που θα αναλυθούν και είναι: η εταιρία Microsoft και ο επιχειρηματίας Bill Gates, τα παιδιά της Google, η περίπτωση της ΙΒΜ, η περίπτωση της FORD, o δισεκατομμυριούχος Warren Buffet, η περίπτωση της LIZ CLAIBORNE, της STARBUCKS, η περίπτωση της Body Shop, η περίπτωση της Kelloggs, ο ρώσος επιχειρηματίας Roman Abramovich, η δομή της επιχείρησης VOLKSWAGEN, η περίπτωση του Paul Efmorfidi της Coco-mat.

Μπιτζένης Αριστείδης

[6]
εξαμ. Β’  Επ.

ΝΕΠ505 Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και ταυτόχρονα παγκόσμιο φαινόμενο του οποίου οι επιδράσεις επηρεάζουν πολυδιάστατα τόσο τις χώρες αποστολή και υποδοχής μεταναστών όσο και τα μεμονωμένα άτομα που εμπλέκονται σε κάθε πτυχή της. Η προϊούσα διαδικασία της παγκοσμιοποίησης επανέφερε δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα της μετανάστευσης σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ για την Ευρώπη ειδικότερα το θέμα επανατίθεται με την έναρξη της διαδικασίας της μετάβασης με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να αποτελούν την προέλευση και τις χώρες της ΕΕ τον προορισμό μαζικών μεταναστευτικών ρευμάτων. Η ένταξη των περισσότερων ΑνατολικοευρωπαΊκών χωρών στην ΕΕ όπου η ελεύθερη κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί βασική ελευθερία για τους Ευρωπαίους πολίτες «εσωτερικοποιεί» χωρίς να επιλύει το πρόβλημα, ενώ εξακολουθεί να διογκώνεται η πίεση στα σύνορα της Ένωσης από παράνομους (εκτός ΕΕ μετανάστες). Παρά τον πολυπαραγοντικό και διεπιστημονικό της χαρακτήρα η μετανάστευση επηρεάζει κυρίως την αγορά εργασίας. Σε μια διαρκώς διευρυνόμενη ΕΕ επομένως, αποτελεί βασική μεταβλητή για την ανάλυση θεμάτων σχετικών με την απασχόληση και τους μισθούς και ένα βασικό ζήτημα σε όρους πολιτικής.

Κιόχος Απόστολος
Μπλουχουτζή Αναστασία 
Σκεύας Ιωάννης

[7]
εξαμ. Β’  Υπ.

ΝΕΠ671 – Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Αρχικά το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγική προσέγγιση στα κριτήρια που οριοθετούν το πλαίσιο της Διοίκησης Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Στην συνέχεια εξετάζεται η έννοια της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως αυτή διαμορφώνεται στα πλαίσια της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αντικείμενο ανάλυσης, υπό αυτό το πρίσμα, είναι επίσης οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής (Προϋπολογισμός ΕΕ, Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΕ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), με αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα. Στη συνέχεια εξετάζονται οι βασικές έννοιες της διοίκησης έργων, μέσω της μελέτης του μεθοδολογικού πλαισίου διοίκησης έργων που έχει καθιερωθεί από το Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων (Project Management Institute-PMI) των ΗΠΑ. Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες: Ορισμός και στοιχεία έργων, πλαίσιο της διοίκησης έργων, κύκλος ζωής και τύποι οργάνωσης έργων, περιβάλλον διοίκησης έργων, γνωστικές περιοχές της διοίκησης έργων (διαχείριση ολοκλήρωσης έργου, διαχείριση φυσικού αντικειμένου έργου, διαχείριση χρόνου έργου, διαχείριση κόστους έργου, διαχείριση ποιότητας έργου, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έργου, διαχείριση επικοινωνιών έργου, διαχείριση κινδύνων έργου, διαχείριση προμηθειών έργου), ομάδες διεργασιών διοίκησης έργων. Επιπλέον γίνεται επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση έργων  και προγραμμάτων του Δημοσίου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (δημόσιες συμβάσεις, έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και περιεχόμενο αυτών). Τέλος το μάθημα περιλαμβάνει συνοπτική ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων (μορφές, τύποι και κριτήρια αξιολόγης).

Σκιαδάς Δημήτριος

[8]
εξαμ. Β’  Υπ.

ΝΕΠ611 – Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν διεξοδικά η κοινωνική πολιτική της ΕΕ, οι δράσεις της σε επίπεδο πολιτισμού, εκπαίδευσης, πολιτισμικής διπλωματίας και η προστιθέμενη αξία τους έναντι του ανθρώπινου κεφαλαίου που αποτελεί η νεολαία. Η ενδελεχής ανάλυση τους θα αναδείξει τις οργανωτικές και θεσμικές δυνατότητες – δυσκολίες της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής μέσα από το ονομαστικό ιδεολογικό και αξιακό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ.

Πιο αναλυτικά θα αναλυθούν

– Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– Οι πολιτικές απόκτησης δεξιοτήτων σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον
– Ο ρόλος των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επανένταξης στην αγορά εργασίας
– Οι πολιτικές απασχόλησης και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας
– Οι δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων στα ευρωπαϊκά πολιτικά δρώμενα
– Ο εθελοντισμός και η προστιθέμενη αξία του σε συνθήκες κρίσης
– Οι δράσεις της ΕΕ για κοινωνική ένταξη των νέων
– Οι πολιτιστικές πολιτικές της ΕΕ μέσα από μία συγκριτική προσέγγιση
– Ο δομικός διάλογος ανάμεσα στους νέους και τις ηγεσίες,
– Η εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ καθώς και
– Ο ρόλος του πολιτισμού ως ένα διεθνικό εργαλείο πρακτικών και θεσμικών συνεργειών και κοινών δράσεων.

Παπαδόπουλος Ιωάννης

[9]
εξαμ. Β’  Υπ.

ΝΕΠ641 – Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία

Στο μάθημα αυτό ο μεταπτυχιακός φοιτητής και φοιτήτρια θα έρθουν σε επαφή με τη διάσταση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής διπλωματίας μέσα από το πλαίσιο της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, της διεθνοπολιτικής ανάλυσης και της ιστορικής εξελικτικής διαδικασίας από τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας ως οργανωμένα κοινωνικά σύνολα μέχρι σήμερα. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στο σύγχρονο και πολυδιάστατο φάσμα της ήπιας ισχύος (soft power), αναλύοντας τις επιστημονικές και εμπειρικές προεκτάσεις του στο πολιτικό, μορφωτικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό πεδίο. Το μάθημα προτείνεται για όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν σε εναλλακτικές εφαρμογές του διεθνοπολιτικού δεδομένου μέσα από τις σύγχρονες προεκτάσεις της διπλωματικής πρακτικής. Στο πρώτο μέρος κάθε ενότητας ο διδάσκων θα αναλύει το κύριο θέμα με σεμιναριακού τύπου διάλεξη. Στο δεύτερο μέρος ο διδάσκων θα δίνει ένα κεντρικό θέμα συζήτησης / εμπειρικής εφαρμογής που θα προσεγγίζεται συνολικά από το σύνολο της μεταπτυχιακής ομάδας. Στο τέλος του μαθήματος γραπτές εξετάσεις θα καθορίζουν τη βαθμολογία του κάθε φοιτητή στο συγκεκριμένο μάθημα, καθώς επίσης και το επίπεδο της συμμετοχής του / της κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Βασιλειάδης Νικόλαος,
Μπουτσιούκη Σοφία

[10]
εξαμ. Β’  Επ.

ΝΕΠ635 – Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, την Επιχειρηματικότητα, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση

Το μάθημα στοχεύει αφενός στην εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αφετέρου στην κατανόηση των καταγεγραμμένων και των δυνητικών επιπτώσεων της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
(1) διακρίνουν τα είδη παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
(2) προσδιορίζουν τα σημεία-σταθμούς στην πορεία υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
(3) προσδιορίζουν τη σημασία του Διαδικτύου και των τεχνολογικών υποδομών στην υλοποίηση υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(4) αναλύουν τις επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε συγκεκριμένα πολιτικά φαινόμενα, όπως η πολιτική συμμετοχή, η πολιτική επικοινωνία και η πολιτική ενημέρωση.
Ειδικότερα, ως προς το (4), το μάθημα θα εστιάσει στην καταγραφή του βαθμού και του είδους χρήσης του Διαδικτύου από παραδοσιακούς πολιτικούς παίκτες, όπως τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι, και νέους πολιτικούς παίκτες, όπως τα κοινωνικά κινήματα και οι ομάδες πίεσης, για οργανωτικούς ή επικοινωνιακούς σκοπούς. Τέλος, θα μελετηθεί η έκταση και οι επιπτώσεις της χρήσης ηλεκτρονικών συμβούλων ψήφου (voting advice applications) στη διαμόρφωση των εκλογικών προτιμήσεων των χρηστών.

Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Μπιτζένης Αριστείδης

[11]
εξαμ. Β’  Επ.

ΝΕΠ625 – Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη

Το μάθημα ασχολείται με την επίτευξη της πραγματικής ισότητας στην εκπαίδευση και στην εργασία, είτε στην Ελλάδα είτε σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με παραδείγματα, εξηγεί με ποιον τρόπο προστατεύεται κατά των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ένας Έλληνας εργαζόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Στη συνέχεια αναλύει το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο και την επίδραση που έχουν στη ζωή μας όσον αφορά στον ρατσισμό, στις μειονότητες, στους μετανάστες, στον θρησκευτικό φανατισμό και στη θρησκευτική διάκριση, στην ομοφοβία, αλλά και στις διακρίσεις λόγω φύλου, αναπηρίας και λόγω ηλικίας. Οι εργασίες των φοιτητών είναι προαιρετικές και παρουσιάζουν είτε παραδείγματα από τη νομολογία των δικαστηρίων είτε παραδείγματα από τις πολιτικές κατά των διακρίσεων των διαφόρων κρατών της ΕΕ και όχι μόνο.

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα

[12]
εξαμ. Β’  Επ.

ΝΕΠ695 – Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο

Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναινα καλύψει τις βασικές έννοιες και τα αναλυτικά εργαλεία που είναι εντελώς απαραίτητα για τη κατανόηση των πολύπλοκων εξελίξεων στον τομέατου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.Η τελευταία τριακονταετία χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση της σπουδαιότητας της διεθνούς διάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ουσιαστικά διαμορφώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα ένα νέο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον μέσα στο οποίο η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας συναντά ολοένα και λιγότερα εμπόδια και περιορισμούς. Οι επιχειρήσεις αναφέρονται πλέον σε παγκόσμιες αγορές μέσω των εξαγωγών τους που πραγματοποιούν σε άλλες χώρες.Πέρα από τις εύλογες και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένες επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της πραγματικότητας αυτής που έχει επικρατήσει να αποκαλείται παγκοσμιοποίηση, η διεθνής επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνεπάγεται και νέα και διαφορετικά ζητούμενα για τη διοίκηση των διεθνών πλέον επιχειρηματικών μονάδων.

Κουτσουπιάς Νικόλαος
Μποζίνης Αθανάσιος

[13] 
εξαμ. Β’  Επ.

ΝΕΠ605 – Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύεται το διακριτό θεσμικό, λειτουργικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ. Γίνεται μία σύντομη αναφορά στη θεσμική πορεία της Ευρώπης μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (εναλλακτικές στρατηγικές συνεργασίας και ολοκλήρωσης) και την εξέλιξη των ευρωπαϊκών θεσμών.
Αναλύεται ενδελεχώς η μορφή δρώντα που συνιστά η ΕΕ σε συνάρτηση με ζητήματα που αφορούν το ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης και το τελεολογικό πλαίσιο του ζητήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Δίνεται έμφαση στον πολυεπίπεδο τρόπο αλληλόδρασης (με βάση θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά δεδομένα και αρμοδιότητες) μεταξύ του συστήματος διακυβέρνησης της Ένωσης και των εθνικών κυβερνήσεων (αρχές επικουρικότητας, αναλογικότητας). Στη συνέχεια αναλύεται η δομή και λειτουργία της ΕΕ με βάση τις διακριτές αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης αλλά και το πλαίσιο δράσης και ελέγχου που καθορίζει τις μεταξύ τους σχέσεις (δια-θεσμική συνεργασία).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
Α. Στα προβλήματα που προκύπτουν από το σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ (δημοκρατικό και ιδεολογικό έλλειμμα)
Β. Στο ρόλο των Συνθηκών στη διαμόρφωση των γενικών κατευθυντήριων γραμμών της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Γ. Στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές της Ένωσης σε επί μέρους τομεακά πεδία (ασφάλεια, διεθνής δράση και ρόλος, ενέργεια, περιβάλλον, μετανάστευση).
Δ. Στο κανονιστικο-ρυθμιστικό πλαίσιο οργάνωσης της ΕΕ και στο αξιακό οργανωτικό πρότυπο της
Ε. Στη σχέση ανάμεσα στην ενοποιητική διαδικασία και τις κρίσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται ως εισροές στο ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης.

Μπλουχουτζή Αναστασία 
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Σκεύας Ιωάννης

[14] 
εξαμ. Α’  Επ.

ΝΕΠ555 – Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Το μάθημα παρουσιάζει τις αιτίες των επιχειρηματικών και εθνικών κρίσεων, τα είδη τους, τις δυνατότητες πρόβλεψής τους και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους μέσα στην ΕΕ.

Κιόχος Απόστολος

[15]
εξαμ. Α’  Επ.

ΝΕΠ665 – Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός στην αγορά εργασίας

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία, η συστηματική ενημέρωση και η εξοικείωση με την αγορά εργασίας, την έναρξη επιχειρηματικότητας, την επαγγελματική συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό εστιάζοντας σε ένα πλήθος κομβικών ζητημάτων, πρακτικών και προτάσεων τα οποία ξεπερνούν τους βασικούς στόχους που είχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως η υποβοήθηση του ατόμου στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, και η επίλυση προβλημάτων. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η συμβουλευτική, και η εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία του φοιτητή/τριας, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του/της με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του/της, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του/της διαδρομής.

Μπιτζένης Αριστείδης
Μπουτσιούκη Σοφία

[16]
εξαμ. Β’  Επ.

ΝΕΠ535 – Συμβουλευτική στην επαγγελματική ανάπτυξη

Το παρόν μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους/τις συμμετέχοντες-ουσες έναν ολοκληρωμένο κύκλο θεματικών ενοτήτων γύρω από τη συμβουλευτική υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες-ουσες θα εφοδιαστούν με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συμπεριφορές, προκειμένου να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά στο πλαίσιο των σπουδών τους. Η διά βίου μάθηση και η παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας προϋποθέτουν έναν ισορροπημένο συνδυασμό προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων δεξιοτήτων όπως είναι π.χ. η αυτοεπίγνωση, η επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων & η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία κ.ά., οι λεγόμενες ‘Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας’.
Με την εφαρμογή συμμετοχικών και βιωματικών τεχνικών αλλά και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας οι εκπαιδευόμενοι-ες θα αναπτύξουν αυτού του είδους τις δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούν να προσαρμόζουν και αξιοποιούν σε κάθε πλαίσιο μάθησης ή εργασίας ή και κοινωνικής ζωής, στα οποία αυτές είναι απαραίτητες.

Κουτσουπιάς Νικόλαος
Μπιτζένης Αριστείδης

 

[17] 
εξαμ. Γ’ 

ΝΕΠ701 – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

(Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών)

 

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται καθημερινά, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να διακρίνεται για την αρτιότητα των γνώσεών του έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των καιρών.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με την πολυετή πλέον εμπειρία και τον επαρκή επιστημονικό και ερευνητικό του πυρήνα, καλλιεργεί και προάγει τις απαραίτητες γνώσεις στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, πράγμα που επιβεβαιώνεται μέσα από το ευρύ φάσμα των σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων τα οποία θεραπεύει.

Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του Τμήματος συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια που τους εξασφαλίζουν επιστημονική επάρκεια και τους βοηθούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, που μόλις ξεκινάει, καλωσορίζουμε τους πρωτοετείς φοιτητές και ευχόμαστε στους παλαιότερους καλή συνέχεια.

 

Ο Διευθυντής 

Aristidis P. BITZENIS, PhD, bitzenis@gmail.com
Professor of Global Entrepreneurship & FDI,
University of Macedonia, Department of International and European Studies
Conference ICIB Chair,  ICIB Website: http://www.icib.eu,
Personal Research Website: http://www.bitzenis.eu, and http://icib.eu/bitzenis/
Research Work/Publications: http://www.researchgate.net/profile/Aristidis_Bitzenis/,
Citations of my Research Work: http://scholar.google.com/citations?user=01ydZ34AAAAJ&hl=en,
156 Egnatia Str., GR 54006, Thessaloniki, Greece, Tel. +30 2310891498, Fax. +30 2310891465