Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 413/30-05-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 3330/06-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 413/30-05-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 3330/06-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΩΓ2469Β7Ι-Ω0Χ, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού»
Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3330/06-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.